TERMES I CONDICIONS

DDFFFFFF

GGGGGGGG

CAT. CAST. ENG.

GGGGGGGG

DDFFFFFF

* ENVIA SENSE COMPROMÍS

* NOMS PROPIS, NO

* UNA PARAULA x PERSONA

* L’ORDRE DE LA PARAULA A PINTAR SERÀ ALEATORI

* SI DECIDEIXES QUEDAR-TE L’OBRA: 95€ (tamanys 30 x 30cm, 30x40cm, 20x40cm. Més grans, a consultar)

* PER ENCÀRREC o CONSULTES, OMPLIR FORMULARI CONTACTE WEB o per INSTAGRAM

DDFFFFFF

PREUS

Els preus de venda indicats són exclusius per a les compres realitzades en aquest lloc web incloent els impostos locals (IVA). No s’inclou en aquest preu possibles impostos, aranzels d’importació i tràmits duaners, si els hi hagués i que seran a càrrec del comprador.

Les despeses d’enviament NO estan incloses en el preu mostrat de les obres i seran a càrrec del comprador, podent beneficiar-se de qualsevol promoció vigent i aplicable, que Jordisolerart publicités a la web per a aquest concepte.

Jordisolerart es reserva el dret de modificar els preus de venda a qualsevol moment, respectant les condicions de comandes ja compromeses i amb el tràmit de compra realitzat.

ENCÀRRECS

Jordisolerart ofereix la possibilitat de realitzar encàrrecs d’obres originals. Per a això hauran d’utilitzar el formulari de contacte, on podran enviar la paraula escollida o l’imatge amb la que treballar. El preu serà calculat segons les característiques de l’obra (mida, hores estimades de treball, etc.) i el termini de lliurament serà l’acordat amb el comprador, tenint en compte les mesures de l’obra, la seva dificultat i la llista d’encàrrecs pendents , comptat a partir de l’acceptació i verificació del pagament del 50% del preu acordat, i mitjançant la forma de pagament que desitgi entre les disponibles a la web.

A la finalització de l’obra, Jordisolerart es posarà en contacte amb el client per a iniciar els tràmits definitius de pagament de l’import restant del preu total de l’obra pressupostada i l’enviament al seu destinatari.

En cas d’acceptar el pressupost i desestimar el resultat final de l’obra, l’import pagat en concepte de paga i senyal de l’acord, no serà reemborsat, quedant l’obra final en propietat física i intel·lectual de Jordisolerart.

DISPONIBILITAT

Ha de tenir-se en compte que en cas d’obres originals i en ser article únic i exclusiu, pot donar-se el cas, encara que remot, que al moment de formalitzar la compra ja no existeixi en estoc, a causa que un altre comprador s’ha avançat en la realització del tràmit.

Jordisolerart no es fa responsable, en cap cas, d’aquest succés.

FORMES DE PAGAMENT

Jordisolerart ofereix al comprador tres formes de pagament diferents:

1 – Transferència Bancària

Una vegada formalitzat la comanda, haurà de realitzar una transferència bancària al compte indicat en l’albarà de compra. Si transcorreguts 10 dies hàbils des de la formalització de la comanda no hem rebut l’import, procedirem a l’anul·lació d’aquesta comanda. Una vegada rebuda notificació pel nostre banc del pagament s’iniciarà el procés d’enviament de les obres.

2 – Paypal

Modalitat de pagament online ràpida i coneguda. Una vegada rebuda notificació de pagament s’iniciarà el procés d’enviament de les obres.

3 – Targeta de Crèdit

ENVIAMENTS, LLIURAMENTS I TERMINIS

Una vegada la comanda sigui feta, no podrà ser anul·lada i serà enviada a l’adreça indicada durant el procés de compra.

S’enviaran les obres o reproduccions a qualsevol destinació dins de la península, variant el termini de lliurament en funció d’aquesta destinació. 

Els terminis de lliurament estimats se situaran entre 7 i 20 dies laborables segons destinació.

Els preus dels enviaments es calcularan automàticament una vegada tramitada la comanda i informada una adreça vàlida de facturació i es mostraran a l’apartat d’imports totals, per a l’acceptació final de la compra. Jordisolerart podrà decidir córrer amb les despeses d’enviament segons la totalitat de l’import de la compra i en funció de la destinació. Per a això s’informarà dels detalls en zones visibles de la web.

Jordisolerart també ofereix la possibiliatat de venir a buscar-ho al seu taller de Mollet del Vallès.

GARANTIES I AUTENTICITAT

Totes les obres, originals i reproduccions, seran enviades al comprador acompanyades del seu corresponent certificat d’Autenticitat amb característiques tècniques, altres detalls de l’obra, així com degudament datades i signades per l’Artista.

DEVOLUCIONS

Només s’acceptaràn devolucions en cas que l’obra arribi en mal estat al seu destí.

La devolució estarà a càrrec de Jordisolerart però haurà de realitzar-se amb embalatge que garanteixi el perfecte estat de l’ /les obra/es.

No s’acceptaran devolucions d’obres brutes, manipulades o espatllades.

Una vegada rebut el producte i degudament revisat, Jordisolerart procedirà, si s’escau, a realitzar el reintegrament de l’import, utilitzant la mateixa manera de pagament amb el qual es va realitzar la compra. En cas de no ser possible, el reintegrament es realitzaria mitjançant transferència bancària.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en Jordisolerart.com estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de denominació social de l’empresa i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit de Jordisolerart.com.

L’usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Jordisolerart.com

Jordisolerart també es reserva el dret de reproducció de totes les seves obres originals, així com la seva posterior comercialització.

DDFFFFFF

DDFFFFFF

CAT. CAST. ENG.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

DDFFFFFF

DDFFFFFF

* ENVIA SIN COMPROMISO

* NOMBRES PROPIOS, NO

* UNA PALABRA x PERSONA

* EL ORDEN DE LA PALABRA A PINTAR SERÁ ALEATORIO.

* PRECIO OBRAS: 95€ (tamaños 30 x 30cm, 30x40cm, 20x40cm. Mas grande, a consultar)

* POR ENCARGO o CONSULTAS, LLENAR FORMULARIO DE CONTACTO WEB o por INSTAGRAM

DDFFFFFF

PRECIOS

Los precios de venta indicados son exclusivos para las compras realizadas en este sitio web incluyendo los impuestos locales (IVA). No se incluye en este precio posibles impuestos, aranceles de importación y trámites aduaneros, si los hubiere y que correrán a cargo del comprador

Los gastos de envío NO están incluidos en el precio mostrado de las obras y correrán a cargo del comprador, pudiendo beneficiarse de cualquier promoción vigente y aplicable, que Jordisolerart publicitara en la web para este concepto.

Jordisolerart se reserva el derecho de modificar los precios de venta en cualquier momento, respetando las condiciones de pedidos ya comprometidos y con el trámite de compra realizado.

ENCARGOS

Jordisolerart ofrece la posibilidad de realizar encargos de obras originales. Para ello deberán utilizar el formulario de contacto y enviar su palabra o si lo desean la imagen concreta. El precio será calculado según las características de la obra (tamaño, horas estimadas de trabajo, etc.) y el plazo de entrega será el acordado con el comprador, teniendo en cuenta las medidas de la obra, su dificultad y la lista de encargos pendientes, contado a partir de la aceptación y verificación del pago del 50% del precio acordado, y mediante la forma de pago que desee entre las disponibles en la web.

A la finalización de la obra, Jordisolerart se pondrá en contacto con el cliente para iniciar los trámites definitivos de pago del importe restante del precio total de la obra presupuestada y el envío a su destinatario.

En caso de aceptar el presupuesto y desestimar el resultado final de la obra, el importe pagado en concepto de paga y señal del acuerdo, no será reembolsado, quedando la obra final en propiedad física e intelectual de Jordisolerart.

DISPONIBILIDAD

Debe tenerse en cuenta que en caso de obras originales y al ser artículo único y exclusivo, puede darse el caso, aunque remoto, que al momento de formalizar la compra ya no exista en stock, debido a que otro comprador se ha adelantado en la realización del trámite.

Agúmana no se hace responsable, en ningún caso, de este suceso.

FORMAS DE PAGO

Jordisolerart ofrece al comprador tres formas de pago diferentes:

1 – Tarjetas de Crédito.

Una vez recibida notificación por nuestro banco del pago recibido se iniciará el proceso de envío de las obras.

2 – Transferencia Bancaria

Una vez formalizado el pedido, deberá realizar una transferencia bancaria a la cuenta indicada en el albarán de compra. Si transcurridos 10 días hábiles desde la formalización del pedido no hemos recibido el importe, procederemos a la anulación de dicho pedido. Una vez recibida notificación por nuestro banco del pago recibido se iniciará el proceso de envío de las obras.

3 – Paypal

Modalidad de pago online rápida y conocida. Una vez recibida notificación de pago recibido se iniciará el proceso de envío de las obras

ENVIOS, ENTREGAS Y PLAZOS

Una vez el pedido esté enviado, no podrá ser anulado y será enviado a la dirección indicada durante el proceso de compra.

Se enviarán las obras o reproducciones a cualquier destino, variando el plazo de entrega en función de dicho destino.

Los plazos de entrega estimados se situarán entre 7 y 20 días laborables según destino.

Los precios de los envíos se calcularán automáticamente una vez tramitado el pedido e informada una dirección válida de facturación y se mostrarán en el apartado de importes totales, para la aceptación final de la compra. Agúmana podrá decidir correr con los gastos de envío según la totalidad del importe de la compra y en función del destino. Para ello se informará de los detalles en zonas visibles de la web.

Jordisolerart también ofrece la posibilidad de venir a buscar el pedido a su taller de Mollet del Vallès.

GARANTIAS Y AUTENTICIDAD

Todas las obras, originales y reproducciones, serán enviadas al comprador acompañadas de su correspondiente certificado de Autenticidad con características técnicas, otros detalles de la obra, así como debidamente fechadas y firmadas por el Artista.

DEVOLUCIONES

Solo se aceptarán devoluciones en caso que la obra llegue a su destino en mal estado.

La devolución correrá a cargo de Jordisolerart y deberá realizarse con embalaje que garantice el perfecto estado de la(s) obra(s). No se aceptarán devoluciones si las obras y su envoltorio se ven manipuladas, sucias y estropeadas. Una vez recibido el producto y debidamente revisado, Jordisolerart procederá a realizar el reintegro del importe, utilizando el mismo modo de pago con el que se realizó la compra. En caso de no ser posible, el reintegro se realizaría mediante transferencia bancaria.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las animaciones, los textos, así como la información y los contenidos que se recogen en Jordisolerart.com están protegidos por la legislación española sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de denominación social de la empresa y no se permite la reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su distribución, su difusión, ni su modificación, transformación o descompilación, ni demás derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso previo y por escrito de Jordisolerart.com.

El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio web para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual están expresamente reservados por Jordisolerart.com

Jordisolerart también se reserva el derecho de reproducción de todas sus obras originales, así como su posterior comercialización.

DDFFFFFF

DDFFFFFF

CAT. CAST. ENG.

TERMS AND CONDITIONS

* SEND YOUR WORD WITHOUT COMMITMENT

* PROPER NAMES, NO

* ONE WORD x PERSON

* THE ORDER OF THE WORD TO BE PAINTED WILL BE RANDOM.

* PRICE OF ARTWORKS: 95€ ( size 30 x 30cm, 30x40cm, 20x40cm. Bigger, on request)

* ORDERS AND QUESTIONS, CONTACT by WEB or INSTAGRAM

DDFFFFFF

DDFFFFFF

PRICES

All prices are exclusively for online purchases through this website and include local taxes, but not shipping charges. Shipping charges are borne by the user. Jordisolerart reserves the right to change its sale prices at any time. However, we undertake to apply the current rates listed on the site for those orders which have been placed before the above mentioned change.

ORDERS

Jordisolerart offers the possibility to carry out orders of original artworks. To do this you must use the contact form, where you explain your word. The price will be calculated according to the characteristics of the work (size, estimated hours of work, etc.) and the deadline will be the agreement with the buyer, taking into account the measures of the work, its difficulty and the list of pending orders, counting from the acceptance of the budget and verification of the payment of 50% of the agreed price, and through the form of payment you want among those available on the web. Upon completion of the work, Jordisolerart initiate the final procedures for payment of the remaining amount of the total price of the budgeted work and the delivery to its recipient. In case of accepting the budget and dismissing the final result of the work, the amount paid as payment and sign of the agreement, will not be refunded, leaving the final work in physical and intellectual property of Agúmana..

AVAILABILITY

It must be borne in mind that all the original artwork is a unique product which may not legally be reproduced, which means that it may happen that a certain product is not in stock at a set time because it has previously been bought by another customer. Agúmana will not bear any responsibility should these circumstances arise.

METHODS OF PAYMENT

Jordisolerart offers you 3 methods of payment:

1 – Credit Card.

Online payment by credit card is made through the secure payment system REDYS de TPV Virtual. Once we receive payment notification from our bank, we will process the delivery of the artwork.

2 – Bank Transfer

Once the order has been made, you should make a bank transfer to our account which we will indicate on your purchase order. The customer has 10 working days from the date of his/her/its order to make the transfer; if it has not been done within that time the order will be cancelled. Once we receive payment notification from our bank, we will process the delivery of the artwork.

3 – Paypal

PayPal is one of the fastest methods to pay online. . Once we receive payment notification from our bank, we will process the delivery of the artwork.

SHIPMENTS AND DELIVERIES

Once an order has been sent it cannot be cancelled. The order will be sent to the address you indicated when you made your purchase. We will send orders to any destination. Delivery times will depend on the specific destination. Delivery times will be within 7 and 20 working days depending on the specific destination. All prices will be calculated once the order has been processed and a valid billing address has been notified. These prices will be shown in the total amounts section for the final acceptance of the purchase. Jordisolerart may decide to bear all shipping costs depending on the total cost of the purchase and destination. Our web site will show all these details.

GUARANTEE OF QUALITY AND AUTHENTICITY OF THE ARTWORK

All artwork and copies are sent to the buyer together with its GUARANTEE OF AUTHENTICITY certificate, specifying its materials, quality and status as a unique artwork duly signed and dated by the Artist.

RETURN POLICY

Only in case the buyer has received the artwork in poor condition. The return of the artwork must be made using specific package which guarantees the perfect condition of the artwork. We will not accept any returns of damaged, dirty or manipulated artwork. Once the product has been received and reviewed, Jordisolerart will proceeding with the refund, using the same method of payment used by the buyer to purchase the artwork. In case this is not possible, we will proceed payment via bank transfer.

INTELLECTUAL PROPERTY

Graphics, images, photographs, sounds, animations, text, as well as the information and contents included in Jordisolerart.com are protected by Spanish law on intellectual property rights, in favour of the company’s social name, and the law does not permit the reproduction or publication of the website or any part of it, nor its processing and/or publication, in whole or in part, by computer, distribution, diffusion, modification, transformation or undoing, or the infringement of any other legally recognized rights of its owner, without prior written permission of agumana.com. Users may solely and exclusively use the material which appears on this website for their own personal and private use, being prohibited the use of it for commercial purposes or to engage in any illegal activities. All intellectual property rights are expressly reserved by Jordisolerart.com. Jordisolerart will also keep the right to reproduce all its original contents and their commercialization.